Regulamin

Regulamin korzystania z tras biegowych w Centrum Narciarstwa Biegowego wKlikuszowej.

 

 1. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa jest obiektem zarządzanym przez Gminę Nowy Targ.
 2. Wynająć obiekt i korzystać z niego mogą w pierwszej kolejności uczniowskie Kluby sportowe z terenu Gminy Nowy Targ, polskie związki sportowe, zawodnicy kadry narodowej i olimpijskiej na preferencyjnych warunkach odpłatności.
 3. W przypadku pełnego obłożenia obiektu w/w podmioty mają bezwzględne pierwszeństwo korzystania z Centrum Narciarstwa Biegowego.
 4. Narciarstwo biegowe jak również jazda na nartorolkach, rolkach na obszarze Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej może być uprawiana jedynie po trasach do tego przeznaczonych.
 5. Narciarstwo biegowe oraz jazda na rolkach, nartorolkach uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 6. Korzystanie z tras biegowych jest płatne.
 7. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą poruszać się po trasie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Biegi narciarskie oraz jazda na nartorolkach, rolkach może być uprawiana podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla narciarzy oraz turystów.
 9. Korzystający z tras biegowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras i ukształtowanie terenu.
 10. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków panujących na trasie.
 11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu wobec korzystającego z obiektu.
 12. Korzystający z tras zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z kierunkiem jej wyznaczenia, poruszanie się w kierunku przeciwnym jest zabronione.
 13. W każdym przypadku korzystający z trasy winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który trasa przebiega. W szczególności winien dostosować się do czasowych ograniczeń prowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę (zawody sportowe, śnieżenie tras).
 14. Narciarze korzystający z tras biegowych winni przestrzegać i dostosować się do przepisów:

a) ochrony przeciwpożarowej

b) ochrony przyrody.

 1. Na terenie tras obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających, a także ćwiczenia na trasie pod wpływem alkoholu.
 2. Wszelkiego rodzaju imprezy sportowe/turystyczne mogą odbywać się jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.
 3. Za organizację imprez i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
 4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy obiektu, a podczas imprez masowych po uzgodnieniu z organizatorem imprezy.
 5. Za rzeczy i sprzęt pozostawiony na trasie biegowej lub szatni Zarządca nie odpowiada.
 6. Pozostawianie śmieci, odpadów i nieczystości na trasie jest zabronione.
 7. Poruszanie się po trasie pojazdami mechanicznymi jest zabronione.
 8. W czasie pracy maszyn przygotowujących trasę przebywanie na trasie jest zabronione.
 9. Korzystanie z trasy nartorolkowej oraz rolkowej dzieci i młodzieży do lat 18 wyłącznie w kaskach ochronnych.
 10. Zatrzymywanie (postój) na trasie wyłącznie w razie absolutnej konieczności lub w wyznaczonej do tego strefie.
 11. Zabronione jest samodzielne ustawianie przeszkód zjazdowych bez porozumienia z Zarządcą obiektu.
 12. Na trasie rolkowej, nartorolkowej oraz narciarskiej obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu pieszych.
 13. Na terenie Ośrodka oraz tras obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów.
 14. W razie niepodporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, korzystający zostanie pozbawiony możliwości użytkowania tras.
 15. Korzystanie z tras biegowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.